دريافت اسناد مناقصه

> اسناد مناقصه
 مناقصه اقلام و تجهیزات زیر ساخت
 مناقصه تهیه اقلام و تجهیزات سرور و انباره داده و قطعات
  تجدید مناقصه بسته بندی حدود 9 هزار تن برنج تایلندی فارس
  تجدید مناقصه بسته بندی حدود 3 هزار تن برنج تایلندی سمنان
  تجدید مناقصه بسته بندی حدود 52 هزار تن برنج تایلندی تهران
  تجدید مناقصه بسته بندی حدود 3 هزار تن برنج تایلندی خراسان رضوی
 تجدید مناقصه بسته بندی حدود 7 هزار تن برنج تایلندی آذربایجان شرقی
 مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل (محل استان های کشور)
  مناقصه بسته بندی حدود 9 هزار تن برنج تایلندی فارس
  مناقصه بسته بندی حدود 3 هزار تن برنج تایلندی سمنان
 مناقصه بسته بندی حدود 3 هزار تن برنج تایلندی خراسان رضوی
  مناقصه بسته بندی حدود 52 هزار تن برنج تایلندی تهران
  مناقصه بسته بندی حدود 6 هزار تن برنج تایلندی اصفهان
 مناقصه بسته بندی حدود 7 هزار تن برنج تایلندی آذربایجان شرقی
 مناقصه تخلیه -بارگیری- کشتی حامل کالای فله در بندر چابهار در سال1399
 مناقصه پروزه حصارکشی دیوار محوطه زمین 50 هکتاری زاهدان
 انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمان های تحت پوشش 1399-1400
  مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی در استان کردستان
 قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات آبدارخانه و نظافت
 اسناد مناقصه تهیه ،نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>