استراتژیها و سیاستهای شرکت در حوزه دولت الکترونیکی