اساسنامه شركت

وزارت بازرگانی 

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1383/3/27 بنا به پيشنهاد شماره 17976/1 مورخ 1382/9/2وزارت بازرگاني و به استناد ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1379- اساسنامه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

  

اساس نامه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

فصل اول- كليات و سرمايه

ماده 1- نام شركت, مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار "شركت" ناميده مي شود و در اجراي تصويب نامه شماره 1586/ت24246 ﻫ- مورخ 1381/01/21 هيئت وزيران و مصوبه شماره 561/13.ط مورخ  1381/2/28شوراي عالي اداري ازادغام شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران در سازمان گسترش خدمات بازرگاني تشكيل گرديده است.

ماده 2- هدف از تشكيل شركت, ساماندهي فعاليتهاي تصدي گري دولت در زمينه تنظيم بازار, تهيه, تدارك و نگهداري, خريد و فروش, توزيع كالاهاي اساسي, حساس و ضروري و همچنين مديريت سهام در شركتهاي زير مجموعه مي باشد.

ماده 3- مركز اصلي شركت در تهران است و شركت مي تواند در صورت ضرورت با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه, شعب يا نمايندگيهايي را در داخل يا خارج از كشور تاسيس نمايد.

ماده 4- شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي اداره مي شود و وابسته به وزارت بازرگاني است.

ماده 5- مدت شركت نامحدود است.

ماده 6- سرمايه شركت, پانزده ميليارد و صد ميليون (15.100.000.000) ريال است كه به هزار و پانصد و ده سهم ده ميليون ريالي تقسيم مي شود. كليه سهام متعلق به دولت است.

 فصل دوم- موضوع فعاليت و وظايف شركت

ماده 7- موارد زير از وظايف شركت مي باشد:

1- سازماندهي, آماده سازي و واگذاري سهام دولتي شركتهاي زير مجموعه قابل واگذاري در راستاي گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني و توسعه رقابت در فعاليتهاي پشتيباني و خدمات بازرگاني.

2- انحلال, واگذاري, تجديد سازمان, جابجايي, انتقال وظايف و نيروي انساني شركتهاي زير مجموعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

3- مشاركت و سرمايه گذاري در شركتها با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي توليد, تجهيز و توسعه امكانات لازم براي گسترش شبكه تامين و تدارك و حمل و نقل و توزيع كالاهاي اساسي كه مرتبط با موضوع شركت باشد.

4-  عضويت در كميسيون موضوع لايحه قانوني راجع به خريدهاي دولتي موضوع تهيه موارد اوليه و آذوقه عمومي از خارج از كشور مصوب 24/9/1358 شوراي انقلاب.

5- ساماندهي, نظارت و انجام فعاليتهاي بازرگاني لازم در راستاي اجراي سياستهاي تنظيم بازار و حمايت از توليد داخلي كه توسط دولت اعمال مي گردد و همچنين ارائه خدمات بازرگاني از قبيل واردات, خريد, تدارك تجهيزات نگهداري, ذخيره سازي (انبار, سيلو و غيره) , آماده سازي, توزيع, فروش و صادرات كالاهاي اساسي, حساس و ضروري و ساير كالاها با استفاده از ابزارهاي متداول مانند بازارهاي نقدي, بازارهاي آتي, حق اختيار خريد و فروش همچنين ساخت و توسعه سيلوها و انبارهاي ذخيره.

6- تحصيل اعتبار و وام از موسسات و بانكها و همچنين پرداخت وام به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور نيل به اهداف شركت بر طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط.

7- ارائه خدمات مالي, بازرگاني, آموزشي, پژوهشي و آزمايشگاهي از طريق شركتهاي زير مجموعه.

8- تهيه و تنظيم تعرفه خدمات پژوهشي و آزمايشگاهي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

9- نظارت بر توليد و توزيع كمي و كيفي آرد در سطح كشور.

10- مديريت سهام و اداره شركتهاي زير مجموعه و اعمال مديريت صحيح و هدايت آنها براي افزايش بازدهي و بهره وري و استفاده مطلوب از امكانات آنها و انجام بازرسي و حسابرسيهاي داخلي لازم.

11- مباردت به هر گونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد.

فصل سوم اركان شركت

ماده 8- اركان شركت به شرح زير مي باشد:

الف- مجمع عمومي

ب هيئت مديره و مديرعامل

ج- بازرس (حسابرس)

ماده 9- مجمع عمومي شركت از افراد زير تشكيل مي شود:

الف- وزير بازرگاني (رييس مجمع عمومي)

ب- وزير امور اقتصادي و دارايي

ج- وزير جهاد كشاورزي

د- وزير صنايع و معادن

ﻫ- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

تبصره در صورت عدم حضور هر يك از اعضاي مجمع عمومي شركت, حضور نماينده ايشان كه به صورت كتبي معرفي مي گردد, در مجمع عمومي شركت بلامانع است.

ماده 10- مجامع عمومي شركت عبارتند از:

الف مجمع عمومي عادي

ب- مجمع عمومي فوق العاده

ماده 11- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار براي تصويب صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي زير مجموعه, تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد.

تبصره رييس مجمع عمومي بنا به درخواست هر يك از اعضاي مجمع عمومي, هيئت مديره يا بازرس (حسابرس) , مجمع عمومي را براي تشكيل جلسه فوق العاده دعوت خواهد نمود.

ماده 12- مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد  داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با سه راي و در مجمع عمومي فوق العاده با چهار راي موافق، معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه با دعوت نامه كتبي رييس مجمع عمومي حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع قراردارد، همراه دعوت نامه كتبي رييس مجمع براي اعضاي مجمع ارسال مي شود.

ماده 13- وظايف مجمع عمومي عادي عبارتست از:

1- بررسي و تصويب خط مشي و برنامه عملياتي شركت.

2- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، گزارش بازرس (حسابرس) ، صورتهاي مالي شركت، صورتهاي مالي تلفيقي شركت و بودجه شركت.

3- انتخاب اعضاي هيئت مديره شركت براساس پيشنهاد رييس مجمع براي مدت دو سال.

4- انتخاب بازرس (حسابرس) شركت.

5- اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود خالص شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

6- تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

7- بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي موردنياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني شركت پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

8- اتخاذ تصميم نسبت به تاسيس شركت جديد يا مشاركت در ساير شركتها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

9- اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به پيشنهاد هيئت مديره و ارائه آن به مراجع ذي صلاح قانوني براي تصويب.

10- تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايه گذاري براي شركتهاي تابع.

11- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاري متعلق به شركت در شركتهاي زير مجموعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

12- اتخاذ تصميم در مورد مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول.

13- تعيين رييس كار گروه حسابرسي عملياتي.

14- تصويب ارجاع دعاوي و صلح و سازش به داوري با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

15- اتخاذ تصميم در خصوص انحلال و واگذاري شركتهاي زير مجموعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

16- اتخاذ تصميم در خصوص فروش داراييهاي ثابت.

17- اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت مقررات اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار مي گيرد.

ماده14- وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:

1- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت در چارچوب قانون و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.

2- ارائه پيشنهاد نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت به هيئت وزيران جهت تصويب.

3- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.

ماده 15- هيئت مديره شركت مركب از پنج عضو موظف خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است. در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.

تبصره1- رييس هيئت مديره و مديرعامل در حكم معاون وزير بازرگاني تيز خواهد بود.

تبصره2- هر يك از اعضاي موظف هيئت مديره مي بايد به صورت تمام وقت و به ترتيبي كه هيئت مديره مشخص مي نمايد، در مورد راهبري حوزه اي از فعاليتهاي شركت فعاليت نمايد.

ماده 16- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاي هيئت مديره اتخاذ خواهد شد.

ماده 17- جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره و مديرعامل براي اعضا ارسال خواهد شد.

تبصره- اداره جلسات هيئت مديره شركت با رييس هيئت مديره و مديرعامل و در غياب رييس هيئت مديره با نايب رييس هيئت مديره خواهد بود.

ماده 18- صورتجلسات هيئت مديره با درج نظر مخالفان تنظيم مي شود و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره و  مديرعامل مي باشد.

ماده 19- اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت و هيئت مديره شركتهاي تابع حق پذيرش هيچ سمتي (به صورت موظف و غير موظف) در ساير شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زير مجموعه آنها را ندارند.

ماده 20- هيئت مديره براي هر گونه اقدام به نام شركت و انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد, داراي اختيارات كامل است.هيئت مديره به ويژه اختيارات زير را دارا مي باشد:

1- پيشنهاد خط مشي و برنامه عملياتي شركت (متضمن اهداف و برنامه ها) به مجمع عمومي عادي.

2- رسيدگي و تاييد بودجه سالانه شركت, گزارش عملكرد سالانه, صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي تابع براي ارائه به مجمع عمومي.

3- تدوين و پيشنهاد ضوابط سرمايه گذاري براي شركتهاي زير مجموعه به مجمع عمومي.

4- طراحي و ارائه برنامه آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي كادر مديريت در شركتهاي زير مجموعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

5- بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص سهام قابل فروش شركتهاي زير مجموعه شركت طبق قوانين و مقررات مربوط به مجمع عمومي.

6- آماده سازي شركتهاي قابل واگذاري براي فروش.

7- اصلاح ساختار, تعيين قيمت پايه فروش طبق مقررات مربوط, پيشنهاد برنامه زمان بندي فروش شركتهاي قابل واگذاري, ارائه اطلاعات كامل مالي از قبيل آخرين صورتهاي مالي مورد تائيد مراجع ذيصلاح قانوني و درصد سهام هر يك از سهامداران و ساير اطلاعات مربوط در اين زمينه, اساسنامه و اسامي سهامداران و ساير مستندات و مدارك مرتبط با تعيين قيمت پايه به سازمان خصوصي سازي حسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.

8- تهيه و پيشنهاد ساختار كلان و پستهاي مورد نياز شركت به مجمع عمومي جهت تصويب.

9- انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات و فعاليتهاي مالي و معاملاتي و مخارج شركت و شركتهاي تابع.

10- تصويب سياستها و خط مشيهاي شركتهاي تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و وزارت بازرگاني.

11- تهيه و تاييد آيين نامه هاي مالي, معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه به مجمع عمومي.

12- تعيين نمايندگان تام الاختيار براي شركت در مجمع عمومي شركتهاي زير مجموعه.

13- بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه يا انحلال شركتهاي تابع در چارچوب قانون به مجمع عمومي جهت بررسي و ارسال تصميم به هيئت وزيران براي تصويب.

14- اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه هاي مالي, معاملاتي و استخدامي شركتهاي تابع پس از تاييد مراجع ذيربط و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.

15- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش بازرس (حسابرس) , صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه و بودجه شركتهاي تابع.

16- تعيين بازرس (حسابرس) شركتهاي تابع با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

17- بررسي و تصويب ساختار كلان و برنامه هاي جذب نيروي انساني شركتهاي تابع در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومي.

18- تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

19- تصويب قراردادهاي معاملات منقول و غير منقول اعم از قطعي, رهني, معاملات با حق استرداد و اجاره و استجاره و انجام هرگونه عمليات بازرگاني و بانكي در داخل و خارج از كشور.

20- تعيين حقوق, مزايا و پاداش مديران شركتهاي تابع با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

21- انتخاب اعضا و نظارت بر كار گروه (كميته)حسابرسي.

22- ارائه پيشنهاد اصلاح اساسنامه و انحلال شركتهاي زير مجموعه به مجمع عمومي شركت جهت بررسي و ارسال تصميم به هيئت وزيران براي تصويب.

23- اعمال وظايف مجمع عمومي در شركتهاي زير مجموعه.

24- افتتاح انواع حسابهاي بانكي و استفاده از آن به نام شركت در داخل و خارج با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

25- تصويب نمونه متن قراردادهايي كه يك طرف آن شركت و طرف ديگر آن شخصيت حقوقي يا حقيقي ايراني باشد.

26- اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد مديرعامل در مورد ضايعات.

ماده 21- هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي تابع و همچنين گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر قانوني به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس (حسابرس) شركت ارسال نمايد.

تبصره- مبناي تهيه و تنظيم و ارائه صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي, استانداردهاي لازم الاجرا حسابداري مي باشد.

ماده 22- هيئت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به رييس هيئت مديره و مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 23- رييس هيئت مديره و مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي شود. رييس هيئت مديره و مديرعامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت مي باشد و مي تواند به مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.

ماده 24- موارد زير از جمله وظايف رييس هيئت مديره و مديرعامل مي باشد:

1- اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره.

2- تهيه بودجه سالانه و صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيفي شركت و شركتهاي تابع و ارائه آن به هيئت مديره.

3- تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارائه آن به هيئت مديره.

4- اداره امور فني, مالي, اداري و استخدامي شركت.

5- عزل و نصب مستخدمان شركت.

6- پيشنهاد آيين نامه هاي مالي, معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره.

7- پيشنهاد تشكيلات شركت به هيئت مديره.

8- اعطاي وكالت نامه لازم براي واگذاري شركتهاي زير مجموعه مشمول واگذري به سازمان خصوصي سازي در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.

ماده 25- كليه اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد.

تبصره – كليه برداشتها از حسابهاي بانكي با امضاي مقامات مسئول در ماده فوق و ذيحساب شركت امكان پذير خواد بود.

ماده 26- رييس هيئت مديره و مديرعامل نماينده قانوني شركت در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي و كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و با تاييد مجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.

ماده 27- در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل, اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر و قدرت اجرايي خواهد داشت.

ماده 28- شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا سازمان حسابرسي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.

تبصره- بازرس (حسابرس) حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و نحوه رسيدگي وي نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

فصل چهارم- ترازنامه و حساب سود و زيان

ماده 29- سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد.

ماده 30- صورتهاي مالي بايد در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

فصل پنجم ساير مقررات

ماده 31- منظور از شركت زير مجموعه, شركتي است كه سهام آن به هر ميزان متعلق به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران باشد و شركت زير مجموعه اي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت بازرگاني دولتي ايران باشد, شركت تابع ناميده مي شود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 7850/30/83 مورخ 11/4/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.

 

 محمدرضا عارف

 معاون اول رييس جمهور

 

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبري, دفتر رييس جمهور, دفتر رياست قوه قضاييه, دفتر معاون اول رييس جمهور, دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور, دفتر رييس تشخيص مصلحت نظام, ديوان محاسبات كشور, ديوان عدالت اداري, اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي, سازمان بازرسي كل كشور, اداره كل حقوقي, اداره كل قوانين و مقررات كشور, كليه وزارتخانه ها, سازمانها و موسسات دولتي, نهادهاي انقلاب اسلامي, روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران, دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.