قرارداد مباشرت خرید نگهداری و حمل گندم داخلی سال 1400

قرارداد مباشرت خرید نگهداری و حمل گندم داخلی سال 1400 تاریخ ثبت : 1400/01/25
طبقه بندي : ,,
موضوع : قرارداد مباشرت خرید نگهداری و حمل گندم داخلی سال 1400
توضیحات : پیوست 1:نامه کلیه استان ها پیوست 2:قرارداد مباشرت
فایل پیوست1 : دانلود فايل
فایل پیوست2 : دانلود فايل
فایل پیوست 3 : <#f:575/>
فایل پیوست 4 : <#f:576/>
فایل پیوست 5 : <#f:2396/>
ردیف : 175
تعداد نمایش : 478 <<بازگشت