مشارکت الکترونیکی

دریافت نظرات استفاده کنندگان از سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات (سیفا) جهت توسعه و ارتقا عملکرد سامانه
1- تا چه حد وظایف و قابلیت های تعریف شده در این سیستم به طور کامل و بدون مشکل اجرا می شود؟ کم : متوسط: زیاد: بسیار زیاد:
2- در انجام یک کار کامل در سامانه تا چه حدی بدون مواجهه با اشکال و خطا می توان آن را به پایان رساند؟ کم : متوسط: زیاد: بسیار زیاد:
3- زمان لازم برای اتمام یک کار کامل در سامانه،چه مقدار با انتظار شما مطابقت دارد؟ کم : متوسط: زیاد: بسیار زیاد:
4- انجام وظایف از طریق سامانه از نظر شما چه مقدار ارزش افزوده از جمله صرفه ی اقتصادی، زمانی، شفافیت و پیگیری، دسترسی و سهولت ایجاد کرده است؟ کم : متوسط: زیاد: بسیار زیاد:
5- قابلیت های موجود در سامانه تا چه حدی صحیح و منطبق برکارکردهای واقعی شرکت می باشد؟ کم : متوسط: زیاد: بسیار زیاد:
6-سرعت رفع اشکالات سیستم چقدر است؟ کم : متوسط: زیاد: بسیار زیاد:
7- در صورت نیاز به راهنمایی چه مقدار دسترسی به راهنماهای کاربری مفید و موثر، بالاست؟ کم : متوسط: زیاد: بسیار زیاد:
8- یک کاربر جدید چه مقدار از قابلیتهای سیستم را می تواند بدون آموزش و مراجعه به راهنمای کاربری استفاده کند؟ کم : متوسط: زیاد: بسیار زیاد:
9- واسط کاربری و ظاهر سیستم (گرافیک و جانمایی امکانات در صفحه) چه مقدار برای کاربر جذاب و ساده است؟ کم : متوسط: زیاد: بسیار زیاد:
10- میزان در دسترس بودن به داده ها و حفظ امنیت آنها تا چه حدی رعایت شده است؟ کم : متوسط: زیاد: بسیار زیاد: