نظرسنجی خدمات

مشخصات کاربر

نام : *
نام خانوادگی: *
جنسیت:
خدمات دریافت شده:

محور سنجش
پرسش
سطح رضایت

شفافیت فرآیندی
1-نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :
2-نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه
خدمت
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :

پاسخگویی و
مسئولیت پذیری
3-نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :
4-به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات،
نظرات و پیشنهادهای شما
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :
5-راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری
وضعیت درخواست ها
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :

تسلط بر فرآیند
6-دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :

زمان فرآیند
7-تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :
8-تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :
9-میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :

نظام مند بودن فرآیند
10-نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :
11-دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :
12-ارائه اطلاعات تکراری (کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :
13-احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :

کلیت فرآیند
14-احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده کم : متوسط : زیاد : بسیار زیاد :