فرایند تدارک و تأمین گندم کشور از اردیبهشت‌ماه/گندم مورد نیاز و ذخایر راهبردی کشور تامین شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه گندم مورد نیاز کشور تأمین شده است، گفت: با برنامه‌ریزی‌ خوب، خرید خارجی گندم از اردیبهشت‌ماه آغاز شده و گندم‌های خریداری شده به تدریج وارد کشور می‌شود. مردم وفور کالاها(گندم و آرد) را از تولیدات واحدهای صنفی مشاهده کنند.

21 آبان 1400 بيشتر...

سیاست گذاری نظام سلامت برای مبارزه با کووید_19

نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل میدهند. جهان امرروز نیرز دربرریرنرده هرزاران اندیشرکدهس ممساره م العرا راهبردی و اتاقهای فکری است که کارشناسان و تحلیلرران راهبردی را در خود ررد آوردهاند و با انتشار رزارشهای راهبردی بر افکار سیاستمدارانس بخش خصوصیس رسانهها و جوامع تأثیر میرذارند. نزدیک به هفت هزار اندیشکده در جهان وجرود دارد که مجموعه راتردهای از دانش راهبردی درباره موضوعا مختلفی از محیطزیات تا اقتصادس روابط بینالمللس و ماائل نظامی و امنیتی را منتشر میکنند. این ممساا همچنین میکوشند تا برآوردهای خود از آینده را نیز ارائه کنند و آیندهپژوهی یکری از مهمترین اقداما آنهاست. آراهی یافتن از موضوعا مدنظر اندیشکدهها و ممساا م العا راهبردی در جهان یکی از ضرور های تفکر راهبرردی در ایران است. تحلیلرران و استراتژیاتهای ایرانی برای ارائه تحلیلهایی کره متمرمن ترأمین منرافع ملری باشر د بره شرناخت رزارشهای اندیشکدههای خارجی نیازمند هاتند. اینرونه رزارشها همچنین به لحاظ روششرناختی نیرز رراه حرائز اهمیرت هاتند. پوشیده نیات که هنوز روششناسی پژوهشهای راهبردی و حتی راه شیوه نگارش رزارشهای راهبردی ممثر نیرز در میان بایاری از اندیشکدههای ایرانی کاستیهایی دارد. مرکز بررسیهای استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلرران کشورس و همچنین جهت اطالعیابی مدیرانی کره در معرض ماائل و تصمیمریریهای راهبردی هاتندس نابت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود یا عمومی مجموعهای از متون راهبردی اقدام میکند. مرکز بررسیهای استراتژیک اررچه پیشگفتارهای کوتاهی را به ابتدای این رزارشها میافزاید و تالش دارد تا قرائت تحلیلرران این مرکز از هر رزارش را ارائه نمایدس اما مندرجا این رزارشهرا الزامراب بیرانگر دیردراه هرای مرکرز بررسیهای استراتژیک نیاتند. امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نمایرد. مرکرز بررسری هرای اسرتراتژیک از هررونه نقد و نظر و همچنین دریافت نظرا مخاطبان این مجموعه درباره مندرجا رزارشها استقبال میکند. کارشناسران و تحلیلرران همچنین میتوانند متون راهبردی را که ترجمه و ارائه آنها به جامعه کارشناسان و تحلیرل ررران راهبرردی کشرور مناسب است به این مرکز پیشنهاد کنند.

دانلود فايل