اسناد مناقصات بین‌المللی

 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 x 2 تن10% +_روغن خام سویا
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد 2 محموله 000ر30 تن10% + روغن خام آفتابگردان
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 x 2 تن10% +_روغن خام پالم اولئین آر بی دی
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_برنج هندي 1121 حمل با كشتی
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_برنج هندي 1509 حمل با كشتی
 شرایط و مشخصات مناقصه یک مرحله ای بین المللی خريد000ر120 تن10% + شکر خام در دو محموله 000ر60تنی جهت حمل طی ماههای فوریه/ مارس 2019
 مناقصه یک مرحله ای بین المللی خريد000ر120 تن10% + شکر خام دو محموله 000ر60تنی جهت حمل محموله اول طی نوامبر 2018 و محموله دوم طی دسامبر 2018
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_برنج هندي 1121
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_برنج هندي 1121 حمل با كانتينر
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_روغن خام آفتابگردان
[2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>