خبرهای روز :

اخبار استان ها

وضعیت جهانی بازار کالاهای اساسی

گندم فرانسه شماره 2 (11/5 درصد)

هر تن 254 دلار فوب / حمل دسامبر

گندم رومانی 12/5 درصد

هر تن 253 دلار فوب / حمل دسامبر

گندم آلمان کیفیت ب

هر تن 255 دلار فوب / حمل دسامبر

گندم روسیه 12/5 درصد

هر تن 253 دلار فوب / حمل دسامبر

گندم کانادا 13/5 درصد

هر تن 272 دلار فوب / حمل دسامبر

گندم دوروم فرانسه

هر تن 342 دلار فوب / حمل نوامبر

گندم اوکراین(دامی)

هر تن 248 دلار فوب / حمل دسامبر

گندم اتحادیه اوپا (دامی)

منبع: شورای بین المللی غلات (IGC) / 20 نوامبر

برنج برمه 5درصد شکسته

هر تن 425 دلار فوب / حمل دسامبر

برنج ویتنام 5درصد شکسته

هر تن 512 دلار فوب / حمل دسامبر

برنج اروگویه 5درصد شکسته

هر تن 649 دلار فوب / حمل دسامبر

برنج تایلند 100 درصد گرید ب (هوم مالی)

هر تن 796 دلار فوب / حمل دسامبر

برنج تایلند 100درصد گرید ب

هر تن 486 دلار فوب / حمل دسامبر

برنج پاکستان 5 درصد شکسته غیر باسماتی

هر تن 385 دلار فوب / حمل دسامبر

برنج هندی 5 درصد شکسته غیر باسماتی

هر تن 352 دلار فوب / حمل دسامبر

منبع: شورای بین المللی غلات (IGC) / 20 نوامبر

روغن پالم آر بی دی مالزی

هر تن 888 دلار فوب / حمل دسامبر

روغن پالم آر بی دی اندونزی

هر تن 887 دلار فوب / حمل نوامبر

روغن آفتابگردان اکراین

هر تن 1058 دلار فوب / حمل نوامبر

روغن آفتابگردان آرژانتین

هر تن 1095 دلار فوب / حمل نوامبر

روغن سویا برزیل

هر تن 1018 دلار فوب / حمل دسامبر

منبع: شورای بین المللی غلات (IGC) / 20 نوامبر

کنجاله سویا هند

هر تن 471 دلار فوب / حمل نوامبر

کنجاله سویا برزیل

هر تن 465 دلار فوب / حمل دسامبر

کنجاله سویا آرژانتین

هر تن 463 دلار فوب / حمل نوامبر

جو آلمان (دامی)

هر تن 223 دلار فوب / حمل دسامبر

جو فرانسه (دامی)

هر تن 246 دلار فوب / حمل دسامبر

جو دریای سیاه (دامی)

هر تن 212 دلار فوب / حمل دسامبر

ذرت اوکراین (دامی)

هر تن 236 دلار فوب / حمل دسامبر

منبع: شورای بین المللی غلات (IGC) / 20 نوامبر

شکر سفید فوب برزیل

هر تن 413/30 دلار / مارس 2021

شکر شماره 11 نیویورک

هر تن 227/23 دلار / مارس 2021

منبع: Barchart.com / 20 نوامبر

نظرسنجی